مدیریت دانش

اتحادیه بین المللى دانشگا ههاى جهان IAUP در زمینه آموزش عالى فعالیت م ىکند و در حال حاضر بیش از 650 موسسه آموزش عالى و سازمان کشور عضو IAUP هستند و مقر این سازمان در پاریس است. هدف اصلى این اتحادیه ایجاد مرکز همکارى بی نالمللى میان دانشگا هها و نهادهاى آموزش عالى در میان .کشورها است. اولوی تهاى اصلى آن ارتقا، مدیریت و رهبرى، بی نالملل ىسازى، توسعه پایدار، فناورى اطلاعات و ارتباطات و به کارگیرى آن در آموزش عالى است

ثبت تجربه و دانش مدیران و کارشناسان سازمان

با تحقیقات فراوان شما انتخاب شده اید تا ماندگار شوید

اگر در طول دوره فعالیتهاي سازمانی خود خالق طرحی منحصر به فرد بوده اید
اگر در مشاوره و مذاکره فردي تاثیر گذار هستید
اگر دوره ي طولانی تصدي جایگاهی را داشته اید که نتیجه آن تجاربی ارزشمند است
اگر علاقه مند به انتقال تجارب و دانش اتان هستید
و اگر حرفهایی دارید که ارزش نوشتن دارد

این پکیج شامل

در تمام این سالها، دغدغه بسیارى از مسئولین کشورى، انتقال تجربیات و دانش مدیرانى بود که سالها در مسندهاى مختلف، آزمون و خطا کرده و بدون هیچ .انتقالى، از سمت خود بازنشسته شده و تمام بار دانش خود را نیز همراه برده و این چرخه آزمون و خطا دوباره به نسل بعدى منتقل میگردید
شروع شد، با پانصد نفر از کارآفرینان بزرگ مصاحبه نموده و فرمول « کارآفرینان بزرگ ایرانى » از اینرو از سال 1376 که فعالیت مطالعاتى ما بر روى پروژه درآورده و آنها را «... کارآفرینى به شیوه » موفقیت ایشان در کسب و کارهاى مختلف را براى اولین بار در ایران تبدیل به مجموعه کتاب هایى تحت عنوان .منتشر نمودیم تا بتواند راهى ماندگار براى نسل هاى بعدى کارآفرینى در ایران باشد
با هدف انتقال تجربیات » ... مدیریت دانش به شیوه » اکنون پس از گذشت بیست سال از شروع پروزه مستندسازى تجربیات کارآفرینان بزرگ ایرانى، پروژه .مدیران کشور در بخشهاى دولتى و خصوصى را با تاییدات خداوند متعال آغاز مینماییم
ضرورى است اعلام کنیم این پروژه تحت حمایت علمى و معنوى اتحادیه بین المللى روساى دانشگاههاى جهان (IAUP) .چاپ خواهد شد

تالیف: دکتر رضا یادگاري، مهشید سنایی فر د
مشاور و مدیر پروژه:سید حجت هاشمی یرکی

این پکیج شامل

مصاحبه و تهیه فیلم
تحویل یک نسخه از فیلم تدوین شده
نگارش و طراحى کتاب
ویراستارى و شابک
چاپ کتاب با تیراژ 3000 نسخه
تحویل 300 نسخه از کتاب
انتشار فیلم در شبکه هاي اینترنتی اختصاصی
توزیع کتابها در کتاب فروشى هاى مجاز

Partners