No one with the right communication skills is born

امروزه ارتباطات نه تنها در سازمانها و مشاغل حرف هاى، بلکه در زندگى روزمره افراد نیز نقشى حیاتى ایفا م ىکند. بسیارى از کارفرمایان و مدیران کسب وکارهاى مختلف به منظور ارتقاء سطح محصولات، بهبود در تماس با مخاطبان و افزایش بهر هورى، از قواعد روانشناسى در نحوه رفتار با کارمندان و دیگر افراد زنجیره کسب . وکار استفاده م ىنمایند
مدیریت کارا و اثربخش ب ه واسطه ارتباط مؤثر حاصل م ىشود و از این رو، با استفاده از ارتقاء مهار تهاى ارتباطى خود، م ىتوانید موفقیت در کس ب وکار را شاهد باشید. بدیهى است، در را هاندازى یک کس ب وکار و یا توسعه آن، ب هویژه براى کسب وکارهاى نوپا و استار تآپى که بخش عمد هاى از موفقیت منوط به ایجاد ارتباط مؤثر در فرآیندهاى مختلف، اعم از تأمین مالى و جذب سرمای هگذار، تی مسازى، بازاریابى، ارتباط با مشتریان و ... است، درك مناسب ارتباطات و چگونگى افزایش .اثربخشى آن بسیار مهم خواهد بود
.در باشگاه ارتباطات کاربرند سعى خواهد شد، استراتژ ىها و راهکارهایى براى بهبود کسب و کارتان به اشتراك بگذاریم تا این خوشه ارتباطى اثربخش باشد
شیو هاى که توسط آن با دیگران ارتباط برقرار م ىکنیم، در نهایت تعیی نکننده کیفیت زندگى ما است » ، بنا به یک نقل قول مشهور ».
ارتباط مؤثر نقشى کلیدى در سازما نها و حتى زندگى شخصى افراد دارد. ارتباط هنگامى مؤثر خواهد بود که گیرنده، موفق به دریافت اطلاعات به همان نحوى شود .که فرستنده آن را ارسال نموده است. آیا م ىتوان میزان ارتباطات مؤثر را افزایش داد؟ این پرسشى است که در باشگاه ارتباطات کاربرند به آن خواهیم پرداخت فردى که ممکن است از شخصیتى بسیار دوس تداشتنى برخوردار باشد، با داشتن دانشى عمیق از موضوع، م ىتواند شبک ه بسیار خوب و قدرتمندى را تشکیل دهد. اما درصورت ىکه آن فرد فاقد مهار تهاى ارتباطى مؤثر باشد، در اثبات ارز شها، جذابیت و استعداد خود با مشکل مواجه خواهد شد و تمامى این موارد نامشخص باقى م ىماند. اگر این موضوع را کمى کلا نتر نگاه کنیم، یک کس بوکار بدون داشتن مهار تهاى ارتباطى، هرگز قادر به دستیابى به اهداف خود در این دنیاى به . شدت رقابتى نخواهد بود

اهداف باشگاه

شبکه سازى و ایجاد زنجیره کس ب وکار
دانش افزایى و کسب تجربه به منظور رشد قواعد روانشناسى در نحوه رفتار
مدیریت کارا و اثربخش ب ه واسطه ارتباط مؤثر
ارتقاء مهار تهاى ارتباطى
تأمین مالى و جذب سرمای هگذار، تی مسازى، بازاریابى، ارتباط با مشتریان
به اشتراك گذارى استراتژ ىها و راهکارهایى براى بهبود کسب و کار
آفرینش خوشه هاى ارتباطى

مزایا و حمایت هاى باشگاه

تقاضاي عضویت داوطلب ها، به لحاظ تطبیق با شرایط آئین نامه عضویت باشگاه، مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه عضویت کسی مورد تأیید قرار گیرد، نسبت به صدور کارت عضویت رسمی براي وي اقدام می شود و با این کارت، امتیازات و تسهیلات زیر اگر در دوره ها شرکت نماید از طرف گروه توسعه سازمانى کاربرند :قابل تخصیص است
ثبت مشخصات فردي در بانک اطلاعات اعضاي باشگاه و دریافت کارت عضویت
استفاده از ارتباطات موجود باشگاه براي همیارى با نیازهاى معمول اعضاء
مشاوره موردى به اعضاء دائم
استفاده اعضاء از تخفیفات ویژه باشگاه و پروتکل هاى افتخارى
معرفى اعضا در بسترهاى آنلاین اختصاصى
تخصیص یک نفر میهمان براى حضور در یکى از برنامه هاى هر فصل به میزبانى عضو
امکان استفاده از تسهیلات اعتبارى باشگاه
اطلاع رسانی و امکان شرکت در همای شها، ه ماندیش یها و گرده مآی یهاي تخصصی ویژه اعضاء
امکان حضور در نشس تهاي تخصصی و کارآفرینی باشگاه
سازماندهی در گروه هاي اعضاء، براي تعریف و اجراي طرح هاي صنعتى، بازاریابى، اجتماعى و فرهنگى مورد نیاز
بازدید از مراکز علمی، صنعتی و نمایشگاه هاي تخصصی داخلى و خارجى
انجام بازدیدهاى دوره اى از کسب و کارهاى اعضاء
و بسیاري موارد دیگر، که حسب مورد قابل تخصیص است.

Partners