باشگاه افتخارات

افتخارات سازمانى موضوعى است که مى تواند در قلمرو ذهن مخاطبین، هر مجموعه اى را به شهرت برساند. تبدیل نمودن دارایى هاى نامشهود سازمان از جمله: تندیس ها، لوح هاى یادبود، ایزوها و همچنین داشتن یک سرود و یا برگزارى منظم جشن سالگرد تاسیس در منحصر به فرد شدن شما در بین رقبا کمک خواهد کرد و بسیار ارزشمند است.
تصور کنید در پایان یک جلسه رسمى و یا یک مذاکره سخت و فشرده به میهمانان خود افتخاراتى که طى سالها تلاش و کوشش بدست آورده اید را نمایش دهید در آن لحظه قطعا اگر اندکى تردید در ذهن طرف مذاکره کننده جهت همکارى با سازمان متبوع شما باقى مانده باشد بدون درنگ رفع خواهد شد. یا اینکه در زمان استراحت بین جلسه و نوشیدن چاى یا قهوه سرود سازمانى تان را پخش کنید؛ تصور این لحظات به خودى خود نیز لذت بخش است.
با تحقیقاتى که در باشگاه افتخارات کاربرند انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که همواره این نکات از ذهن کارآفرینان و صاحبین کسب و کارها دور مانده است و براى کسب شهرت سازمانى بدنبال تبلیغات کلان و پر هزینه مى گردیم.
ما در کاربرند معتقدند که موفقیت سازمان در هر صنعت و یا سطح مدیریتى، توجه به افتخارات سازمانى است. افتخارات سازمانى ب هعنوان مجموع هاى از باورها و ارزش هاى مشترك بر رفتار و اندیشه اعضاى سازمان اثر م ىگذارد و م ىتوان نقطه شروعى براى حرکت و پویایى در راه پیشرفت به شمار آید. افتخارات سازمانى از اساس ىترین زمین ههاى تغییر و تحول در سازمان است. نظر به اینکه برنام ههاى جدید بیشتر در قالب خلاقیت و نوآورى باشد تا در قالب تبلیغات بى هدف که سطحى نگر و گذرا است.

آلبوم افتخارات

افتخاراتى که طى سال ها فعالیت خود کسب مى کنید نتایج ارزشمندى است که برند شخصى شما را شکل مى دهد. ارزشمندى در مرحله ى اول توسط خود فرد نهادینه شده و پس از آن به باور دیگران تبدیل مى گردد. با گردهم آوردن افتخارات خود نظیر لوح تقدیر، تندیس، ایزو و گواهینامه ها... در یک آلبوم حرفه اى تصویر و نمادى ارزشمند در ذهن خود و مخاطبان ایجاد کنید.

فرآیند اجراى کار

شناسایى افتخارات : شناسایى افتخارات برند اعم از لوح تقدیر، تندیس، ایزو و گواهینامه هاى بین المللى عکسبردارى صنعتى: عکس بردارى صنعتى در محل سازمان در مدت زمان یک روز طراحى و صفحه بندى: پس از عکس بردارى صنعتى طى مدت هفت روز کارى امور مربوطه به طراحى و صفحه بندى توسط مجرى پروژه انجام خواهد شد چاپ آلبوم: در انتها دو نسخه از آلبوم بصورت چاپ شده تحویل خواهد شد ساخت تیزر افتخارات: تیزرى از افتخارات بصورت گرافیکى ساخته مى شود.

سرود سازمانى (آنونس)

سرود سازمانى همانند سرود ملى هر سرزمینى قطعه اى موسیقى که توسط مدیران ارشد سازمان ها به عنوان سرود رسمى آن سازمان به رسمیت شناخته مى شود. ما در عصرى زندگى مى کنیم که نفوذ و اثرگذارى موسیقى بر مخاطبان بر هیچ کسى پوشیده نیست. سرود سازمانى ضمن شکوهمند بودن به القاى حس تعلق و رضایتمندى کارکنان و مشتریان سازمان کمک مى کند و نشانگر اهداف و رسالت سازمان به ذینفعان است.

اهداف

سرود سازمانى همانند سرود ملى هر سرزمینى قطعه اى موسیقى که توسط مدیران ارشد سازمان ها به عنوان سرود رسمى آن سازمان به رسمیت شناخته مى شود. ما در عصرى زندگى مى کنیم که نفوذ و اثرگذارى موسیقى بر مخاطبان بر هیچ کسى پوشیده نیست. سرود سازمانى ضمن شکوهمند بودن به القاى حس تعلق و رضایتمندى کارکنان و مشتریان سازمان کمک مى کند و نشانگر اهداف و رسالت سازمان به ذینفعان است.

فرآیند اجراى کار

(تایید ترانه (سرود
(اجراى سرود (تست
اجراى نهایى با خواننده مورد توافق
فیلمبردارى

جشن تاسیس سازمانى

برگزارى جشن سالگرد سازمانى موجب مى شود به روزى برگردید که براى هدف مشترك و مقدسى گردهم آمدید و فعالیتى را آغاز کردید. جشن سالگرد سازمانى همچنین رسالت سازمان را به کارکنان یادآورى مى کند. فعالیت هاى یک سازمان شامل تجربه هاى موفق و ناموفق زیادى است. در جشن سالگرد با مرور تجربه هاى موفق مى توان با انگیزه ى بیشترى به سمت جلو خیز برداشت و با هم افزایى منتظر آینده اى روشن بود.
در جشن سالگرد سازمانى با قدردانى از زحمات کارکنان نمونه و مشتریان وفادار نشان مى دهید که تلاش دوسویه افراد دیده شده و حائز اهمیت است.


ابزارهاى باشگاه افتخارات

با بررسی های زیادی که از سازمان های مختلف به عمل آمده، چنین به نظر می آید که علی رغم تفاوت های موجود، افتخارات در سازمان ها دارای ابزارهایی هستند که ما در باشگاه افتخارات کاربرند به سه نمونه از آن اشاره می کنیم و قطعا با مطالعه برروی سازمان تان افتخارات ارزشمند دیگری را می توان به آن ها افزود


آلبوم افتخارات
سرود سازمانی
جشن سالگرد تأسیس


ویژگى هاى باشگاه افتخارات

ابزاری تأثیرگذار است
قابل مشاهده است
نشانگر حیات و زندگی در سازمان است
نشانگر ایام پرافتخار سازمان است
ماندگار است
قابل یادگیری است
اشتراکی است
از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال است
نمادی است (استفاده از یک چیز برای نشان دادن چیز دیگری)
برروی جو سازمان تأثیر دارد
غرورآفرین است
دارای الگو است

Partners